OnsAlexander: ontmoeten, verbinden en samenwerken » 

Bijdrage Bewonersinitiatieven

Overzicht van bewonersinitiatieven

U kunt hier klikken voor een kaartje van Rotterdam waarop alle bewonersinitiatieven terug te vinden zijn. Netjes uit te splitsen per jaar, per soort initiatief en per gebied.

Uw initiatief hier ook bij? Lees hieronder verder hoe u een eigen bewonersinitiatief aan kunt vragen.

Vrijwilligers in Prins Alexander kunnen gebruik maken van twee "kanalen" om geld voor hun initiatief aan te vragen:

Voor aanvragen tot € 10.000 kunt u terecht bij Opzoomer Mee. Opzoomer Mee verzamelt de aanvragen, kijkt of ze compleet zijn en overlegt met de gebiedsorganisatie of de plannen passen binnen de prioriteiten van het gebied. Daarna gaat de aanvraag naar de gebiedscommissie, die de aanvraag toe kan kennen of af kan wijzen.

Het aanvraagformulier voor een initiatief tot € 10.000 kunt u hier vinden. Lees de toelichting bij het formulier goed. U kunt als inwoner of als groep geld aanvragen, maar er wordt alleen geld uitbetaald aan een rechtspersoon. Die kunt u zelf voorstellen of zoeken met behulp van Opzoomer Mee.

Voor aanvragen boven de € 10.000 kunt u terecht bij het subsidieloket van de gemeente. Dit loket verzamelt de aanvragen, checkt of ze compleet zijn en overlegt met de gebiedsorganisatie of de plannen passen binnen de prioriteiten van het gebied. Daarna gaat de aanvraag naar de gebiedscommissie, die de aanvraag toe kan kennen of af kan wijzen.

Het formulier voor het aanvragen van een initiatief groter dan € 10.000 kunt hier vinden. U heeft voor het invullen van dit formulier een DigID - als u een particulier bent - of e-Herkenning nodig - als u een organisatie bent.

Gebiedscommissie Duidelijk is dat de gebiedscommissie de taak heeft om uiteindelijk te besluiten over de aanvragen. Dit betekent dat contacten met de gebiedscommissie belangrijk zijn.

Gebiedsplan Uw aanvraag moet passen binnen de prioriteiten van het gebied. Dit betekent dat het moet bijdragen aan het realiseren van doelen uit de gebiedsplannen die zijn gemaakt onder toezicht van de gebiedscommissie. De gebiedsplannen zijn op te vragen bij de gebiedsorganisatie.

Opzoomer Mee Daarnaast blijft het aanvragen van geld bij Opzoomer Mee voor een Opzoomer-activiteit gewoon mogelijk. Tot een bedrag van € 175 voor een Opzoomeractiviteit kunt u gewoon terecht bij Margreet Grundmeijer van Opzoomeren.

Waarvoor is (geen) geld aan te vragen?

Subsidies zijn geen "gratis geld'. De samenleving levert uiteindelijk zelf het geld voor de subsidies en de overheid bepaalt namens de samenleving wat wel of niet gesubsidieerd wordt. Daarbij geldt niet dat "wat maatschappelijk nuttig is, ook altijd subsidie verdient te krijgen."

Welke plannen wel en welke geen subsidie kunnen krijgen wordt vastgelegd in een beschrijving van de eisen die aan subsidiëring worden verbonden. Je kunt daarbij opschrijven waar wel geld voor te krijgen is (dat wil de overheid dan stimuleren) en opschrijven waar echt geen geld voor te krijgen is (daarvoor kun je van de overheid zeker geen geld verwachten).

Waarvoor is subsidie aan te vragen

De regels waaraan de subsidieverlening moet voldoen is vastgelegd in deze regeling. Lees de regeling eens rustig door. Hier alvast wat handige tips:

[art. 5] Een aanvraag wordt door de gebiedscommissie in ieder geval beoordeeld op de volgende aspecten:

 • a. de kwaliteit van de aanvraag;
 • b. in hoeverre het plan past binnen:
 • b1. de beleidsregels bewonersinitiatieven Rotterdam;
 • b2. de doelstelling of speerpunten in het gebiedsplan van het gebied;
 • c. de mate waarin de wijk of gebied maatschappelijk wordt versterkt;
 • d. de mate waarin de samenwerking met andere organisaties in de wijk of het gebied wordt versterkt.

Voor een succesvolle subsidie-aanvraag zal je plan dus in ieder geval moeten bijdragen aan de doelstellingen of speerpunten uit het gebiedsplan. Dat gebiedsplan moet je dus lezen en begrijpen. Het gebiedsplan is te krijgen bij de gebiedscommissie.

[art. 6] Een buurt- of wijkinitiatief (minder dan € 10.000) moet minstens 6 weken voordat het initiatief van start gaat ingediend. Een gebieds- of stadsinitiatief (meer dan € 10.000) minimaal 12 weken voordat het start.

Waarvoor is geen subsidie te krijgen

Een subsidie-aanvraag kan om de volgende redenen worden afgewezen (de zogenaamde weigeringsgronden):

Een subsidieaanvraag wordt afgewezen:

 • a. indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de in de artikelen 5, 6 of 7 genoemde criteria en voorwaarden.
 • b. indien het bewonersinitiatief conflicteert met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders.
 • c. indien het bewonersinitiatief gericht is op politieke of religieuze doelstellingen.
 • d. indien de activiteit of het initiatief niet openbaar en toegankelijk is voor de bewoners.
 • e. indien het initiatief een overwegend privaat belang heeft.

2. Een subsidieaanvraag kan naast de op in de Subsidieverordening 2014 genoemde gronden worden afgewezen als:

 • a. er sprake is van een initiatief waarvoor financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling bestaat;
 • b. activiteiten reeds hebben plaatsgevonden;
 • c. de subsidieaanvraag betrekking heeft op het financieren van een feest, barbecue, catering of andersoortige buurtfestiviteiten, terwijl dat naar het oordeel van de gebiedscommissie geen meerwaarde heeft voor de straat, wijk of gebied.
 • d. als de aanvrager een vereniging is en het initiatief niet open staat voor niet-leden.

Voor feesten, barbecues, catering en dergelijke is dus in principe geen subsidie meer te krijgen als de gebiedscommissie de waarde ervan niet ziet.